Моніторинг якості освіти

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

       Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі в у 2016-2017 н.р. було заплановано та проведено тематичний аналіз організації освітнього процесу:

 • Аналіз готовності  груп до нового навчального року (з 16 вересня по 27 вересня);
 • Стан ведення ділової документації вихователів, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання  (до методичної години, з 07 по 11 жовтня);
 • Аналіз інформативності куточків для батьків (до методичної години, з 9 по 20 грудня);
 • Аналіз роботи педагогічного колективу з профілактики травматизму серед дітей (до педагогічної ради, з 15 по 28 січня);
 • Аналіз дитячих робіт з зображувальної діяльності  (до методичної години, з 8 січня по 10 січня; з 21 квітня по 25 квітня);
 • Медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури ( до наради при завідуючій, з 10 лютого по 21 лютого);
 • Аналіз  роботи з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду в дошкільному навчальному закладі  (до педагогічної ради, з 10 по 14 березня);
 • Аналіз організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку (до педагогічної ради: з 21 квітня до 25 квітня).

   Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

     З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2016- 2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

   Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи ДНЗ, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи. При визначенні пріоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік  враховувались – сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних документів, результати діагностування педагогів, аналіз роботи за минулий навчальний  рік, ступінь вирішення проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу.

     Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до  освітніх ліній Базового  компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованими програмами роботи гуртків з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей

   Розклад занять формувався і виконувався відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446).

      Діагностування рівня знань дітей у 2016/2017 н.р. проводилось відповідно Базового компонента дошкільної освіти та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» на початку та в кінці навчального року.

     Узагальнені результати обстеження освітньо-виховного процесу проаналізовано згідно контрольних занять, діагностичних карток, умінь та навичок дітей.

     Моніторингом основних компетенцій дітей було охоплено 278 дитини, що склало 81,5 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне:

              

                      

                       

   

       Діти, які працюють за підказкою вихователя, самостійно не спроможні розв’язати проблему.

                         Діти, які можуть застосовувати свої знання щодо розв’язання проблеми, працюють на творчому рівні

Висновок: відзначається позитивна динаміка, що становить 89%

       Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання. Наприклад, робота за моделлю: вихователь-логопед-психолог-дефектолог має високу ефективність усунення мовленнєвого недорозвинення і негативного впливу розладів мовлення на формування пізнавальної діяльності. Моніторинг психологічних досліджень дає можливість спланувати корекційну та індивідуальну роботу.

        Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку проводилося за допомогою кваліметричної моделі (листопад 2016 р. і травень 2017 р.) та показало наступні результати:

 

 

    Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

           У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та  його вплив на розвиток дітей.

     Педагогам в 2017-2018 н.р. слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

            При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • ­  створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2017-2018 н. р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей:

 • ­ надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку;
 • сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей;
 • використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

 Адміністрація ДНЗ та педагогічний колектив велику увагу приділяють вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок мовленнєвого спілкування. В дошкільному закладі запроваджена українська мова навчання. Навчально-виховний процес, документація, різноманітні заходи проводяться державною мовою. Вихователі вдосконалюють як свою мову, так і мову вихованців відповідно до програмових вимог, завдань річного плану.

  В ДНЗ створені умови для навчання дітей української мови,  українознавства. В методичному кабінеті створені умови для самоосвіти педагогів, систематизований дидактичний матеріал.

Створена методична база в кожній віковій групі щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги.